22941
page-template-default,page,page-id-22941,theme-stockholm,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-0.0.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Finansowanie

Zanim zaczniemy szukać odpowiedniego modelu finansowania, w pierwszej kolejności trzeba przygotować założenia koncepcyjne biznesu, na które składa się opis:

 • Czym jest produkt, który chcesz wprowadzić na rynek lub usługa, którą chcesz świadczyć
 • Jaką metodą będziesz osiągać końcowy produkt lub usługę
 • Czy potrzebujesz innych osób/specjalistów aby osiągnąć zamierzony cel

W zależności od tego jakie są założenia koncepcyjne biznesu trzeba przygotować model biznesowy, który powinien zawierać prognozę sprzedaży produktu, prognozę przychodów i kosztów, symulację przepływów finansowych oraz prognozę zatrudnienia i plan wydatków inwestycyjnych.

Dzięki tak przygotowanemu modelowi biznesowemu będziemy mogli wesprzeć Cię  w doborze najkorzystniejszego sposobu finansowania.

Poniżej opisujemy najciekawsze programy oferujące dofinansowanie dla innowacyjnych przedsiębiorców.

HORYZONT 2020

Horyzont 2020 (H2020) to największy program Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji.

O środki w ramach H2020 ubiegać się mogą:

 • W przypadku standardowych projektów badawczych – konsorcja co najmniej 3 podmiotów prywatnych (każdy z nich musi mieć siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego)
 • W przypadku pozostałych programów (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Instrumentu MŚP, współfinansowania programów sektora krajowego lub publicznego, koordynacji i wsparcia, szkolenia i mobilności) – minimalny warunek – udział jednego podmiotu z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego

H2020 oferuje dofinansowanie:

 • Projektów badawczych i działań innowacyjnych
 • Koordynacji i sieciowania projektów badawczych, innowacyjnych, programów i polityk
 • Grantów na badania pionierskie
 • Stypendiów i szkoleń w zakresie badań naukowych
 • Szeregu instrumentów dla MŚP

Kompleksowe informacje o H2020 znajdziesz na stronie https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) wspiera cały proces powstawania innowacyjnych rozwiązań – „od pomysłu do rynku”. Środki pozyskane w ramach POIR mogą zostać przeznaczone na wsparcie podmiotów działających w sektorze badawczo – rozwojowym (B+R) takie jak:

 • Przedsiębiorcy (głownie mali i średni przedsiębiorcy, spółki typu spin off, spin out i spółki celowe);
 • Jednostki naukowe
 • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
 • Instytucje otoczenia biznesu

Program finansowany jest za pomocą środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

POIR oferuje:

 • wsparcie prowadzenia prac przez przedsiębiorstwa
 • wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I (inwestycje w infrastrukturę, transfer technologii)
 • zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego sytemu innowacji (projekty pilotażowe – testowanie nowych form wsparcia)
 • wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach (wdrożenia wyników prac B+R, promocję i internacjonalizację przedsiębiorstw)
 • zwiększenie potencjału naukowo – badawczego (badania naukowe i prace rozwoje, rozwój infrastruktury badawczej).

Kompleksowe informacje o POIR znajdziesz na stronie www.poir.gov.pl.

W ramach poddziałania POIR tworzone są również inne programy współfinansowane z środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

Z PO WER możesz korzystać na dwa sposoby – jako realizator lub uczestnik projektów.

Program finansowany jest za pomocą środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI), a także z budżetu państwa.

POIR oferuje m.in.:

 • wsparcie ludzi młodych do 30 roku życia;
 • rozwój i modernizację przedsiębiorstw;
 • rozwój szkolnictwa wyższego;
 • innowacje społeczne;
 • rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi

 

Formy wsparcia:

 • szkolenia
 • doradztwo
 • dotacje lub instrumenty zwrotne
 • praktyki, staże, kursy
 • zatrudnienie subsydiowane
 • programy mobilnościowe
 • badania i analizy

Kompleksowe informacje o POIR znajdziesz na stronie www.power.gov.pl.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) dotyczy działań i projektów mających na celu poszerzenie dostępu do sieci szerokopasmowych, wdrażania systemów e-administracji oraz podnoszenia kompetencji posługiwania się cyfrowym środowiskiem przez społeczeństwo.

Z POPC możesz korzystać na dwa sposoby – jako realizator projektów lub użytkownik infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu.

Program finansowany jest za pomocą środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych.

POPC skierowany jest przede wszystkim do:

 • przedsiębiorstw telekomunikacyjnych
 • jednostek administracji
 • jednostek naukowych
 • państwowych organizacji kultury
 • organizacji pozarządowych

POPC oferuje dofinansowanie:

 • inwestycji w zakresie szybkiego szerokopasmowego Internetu
 • budowy, rozbudowy i przebudowy sieci szkieletowej i dystrybucyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu
 • udostępniania e-usług publicznych online i aplikacji, z których będzie można skorzystać w sieci
 • tworzenia nowoczesnych e-usług elektronicznych, które umożliwią skrócenie czasu realizacji w urzędach poszczególnych typów spraw.
 • wzmocnienia i rozwinięcia potencjału programistów

 

Kompleksowe informacje o POPC znajdziesz na stronie www.polskacyfrowa.gov.pl.

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) realizuje założenia strategii Europa 2020, czyli m.in. wsparcia gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. POIŚ wspiera działalność w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetyczne oraz ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Ze wsparcia możesz korzystać na dwa sposoby: aktywnie – jako realizator lub uczestnik projektów bądź też pasywnie – jako użytkownik infrastruktury.

Program finansowany jest za pomocą środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz środków krajowych.

POIŚ skierowany jest m.in. do:

 • przedsiębiorstw realizujących cele publiczne
 • instytucji ochrony zdrowia
 • instytucji kultury, nauki i edukacji
 • dużych przedsiębiorstw
 • małych i średnich przedsiębiorstw

 

POIŚ oferuje dofinansowanie:

 • zmniejszenia emisyjności gospodarki
 • ochrony środowiska (w tym adaptacji do zmian klimatu)
 • rozwoju sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
 • infrastruktury drogowej miast
 • rozwoju transportu kolejowego
 • rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 • poprawy bezpieczeństwa energetycznego
 • ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury
 • wzmocnienia strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Kompleksowe informacje o POPC znajdziesz na stronie www.pois.gov.pl.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) wspiera powstawanie i rozwój start-upów, międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie innowacyjnych produktów lub usług.

Program finansowany jest za pomocą środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych.

POPW oferuje wsparcie w 3 kategoriach:

 1. przedsiębiorcza Polska Wschodnia
 • platformy dla star-upów
 • wejście i rozwój MŚP na rynkach zagranicznych
 • wdrażanie innowacji w MŚP
 • tworzenie sieciowych produktów przez MŚP
 1. nowoczesna infrastruktura transportowa
 • transport miejski
 • infrastruktura drogowa
 1. ponadregionalna infrastruktura kolejowa

Kompleksowe informacje o POPW znajdziesz na stronie www.polskawschodnia.gov.pl.

MECHANIZM FINANSOWY EOG I NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY (FUNDUSZE NORWESKIE I EOG)

Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Zakres wsparcia ustalany jest indywidualnie dla każdego programu III edycji Funduszy norweskich i EOG.

Program skierowany jest m.in. do:

 • jednostek naukowych
 • organizacji pozarządowych
 • przedsiębiorców
 • osób fizycznych

 

Obszary programowe dostępne w III edycji Funduszy norweskich i EOG to:

 • rozwój przedsiębiorczości i edukacja
 • rozwój lokalny
 • badania
 • środowisko, energia i zmiany klimatu
 • kultura
 • zdrowie
 • sprawiedliwość
 • sprawy wewnętrzne
 • społeczeństwo obywatelskie

 

Kompleksowe informacje o III edycji Funduszy norweskich i EOG znajdziesz na stronie www.eog.gov.pl.

.